OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri na Okr. súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2122/B, si cení vašu dôveru, ktorú jej prejavujete poskytnutím svojich osobných údajov. Na znak toho, že ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, prehlasujeme, že vaše osobné údaje budeme využívať len spôsobom, ktorý je férový a hodný dôvery. O tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, na čo ich použijeme, a ako s nimi nakladáme a s kým ich zdieľame si prečítajte nižšie.


Všeobecná ochrana osobných údajov na webovej stránke

Úvodnú časť webových stránok https://shop.aad.sk a https://ocenit.eu môžete prehliadať bez toho, aby ste odhalili svoju identitu. Osobné údaje vyžadujeme len pri registrácii do zóny platených online služieb. Informácie, ktoré štandardne získavame pri vašom pripojení na naše webové stránky, sú popísané v časti "Kategórie údajov prenášaných medzi webovými stránkami a prehliadačmi".

Kontaktné údaje správcu zhromažďovaných osobných údajov

AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. zodpovedá za zhromažďovanie a bezpečné uchovávanie vašich osobných údajov podľa príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov. Poverenou osobou, zodpovednou za spracovanie vašich osobných údajov na portáli https://shop.aad.sk a https://ocenit.eu je administrátor online služieb. Tu nezodpovedané otázky adresujte administrátorovi na e-mailovú adresu shop@aad.sk.

Kategórie údajov prenášaných medzi webovými stránkami a prehliadačmi

Váš internetový prehliadač je technicky nakonfigurovaný tak, aby pri prístupe na naše webové stránky automaticky prenášal nasledujúce údaje („log data”) na náš webový server, ktoré následne zaznamenávame v protokolových súboroch:

  1. dátum prístupu,
  2. čas prístupu,
  3. URL príslušnej webovej stránky,
  4. prevzatý súbor,
  5. prenesený objem údajov,
  6. typ a verzia prehliadača,
  7. operačný systém,
  8. adresa IP,
  9. názov domény poskytovateľa vášho internetového pripojenia.

Všetko sú to informácie, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať. Tieto informácie sú potrebné na technické účely s cieľom správneho dodávania obsahu, ktorý chcete zobraziť, a ich zber je neoddeliteľnou súčasťou používania webových stránok. Údaje denníka sa analyzujú výhradne na štatistické účely s cieľom vylepšenia poskytovaných online služieb na našich webových stránkach https://shop.aad.sk a https://ocenit.eu. AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. spracováva vaše osobné údaje v legitímnom záujme založenom na právnom základe. Medzi legitímne záujmy patrí záujem spravovať osobné údaje podľa platných účtovných a obchodných postupov pre zachovanie dostupnosti a funkčnosti online služieb na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou s ručením obmedzeným AGENTURA AUTO DATA.

Súbory cookie

Súbory cookie a tracking pixel používame na získavanie údajov o vašom používaní webovej stránky s cieľom prispôsobiť ju potrebám jej používateľov. Získavanie týchto údajov o používaní a vytváranie profilov používania prebieha anonymne pomocou identifikátora súboru cookie. Tieto profily používania vytvárame a ukladáme výhradne v anonymnej podobe a nespájame ich s vašim menom ani inými informáciami o vašej osobe (napr. e-mailovou adresou), ktoré by mohli odhaliť vašu identitu. Súbory cookie nie je možné použiť na spustenie programov ani na zaslanie vírusov do vášho počítača. Vďaka informáciám, ktoré sa nachádzajú v súboroch cookie, môžeme zjednodušiť navigáciu a napomôcť správnemu zobrazeniu našich webových stránok. Každá webová stránka má vlastné vyhlásenie o súboroch cookie, kde vy ako užívateľ môžete vidieť presné používanie súborov cookie pre danú konkrétnu stránku.

Preposielanie údajov tretím stranám

Ak je to potrebné z dôvodu spracovania osobných údajov alebo ak to vyžaduje zákon, môže AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. zdieľať vaše osobné údaje s treťou osobou len ak získa váš písomný súhlas (bez súhlasu len ak to umožňuje zákon).

Prepojenia na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na iné webové stránky, ktorým ste poskytli osobné údaje. V takom prípade AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. nemá žiadny vplyv na dodržiavanie alebo nedodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi týchto webových stránok.

Uchovávanie osobných údajov

AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli osobné údaje zhromaždené. Po uplynutí účelnej lehoty na archivovanie osobných údajov alebo vyjadrením vašej vôle na ukončenie uchovávania vašich osobných údajov, AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. vaše osobné údaje z elektronických systémov bezpečným spôsobom odstráni a zlikviduje.

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Od AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. máte právo vyžadovať informácie o spracovaní osobných informácií, ktoré AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. spracováva, a právo prístupu k týmto osobným údajom. Máte taktiež právo požadovať nápravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, pod čím sa rozumie požiadavka, aby AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. za určitých okolností obmedzila spracovanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovávaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracovávaniu na marketingové účely. Taktiež máte právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov), ak je spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. založené na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované. Máte tiež právo podať na orgán dohľadu sťažnosť týkajúcu sa spracovávania vašich osobných údajov.

...