Podmienky používania internetových stránok spoločnosti AGENTURA AUTO DATA s.r.o.

Dôležité upozornenie

Vážený návštevník, vstúpili ste na úvodnú stránku, ktorú zriadila a prevádzkuje AGENTURA AUTO DATA s.r.o.. Prehliadaním alebo používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete doleuvedeným všeobecným podmienkam a súčasne sa zaväzujete tieto všeobecné podmienky dodržiavať. Pokiaľ s doleuvedenými všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.


VŠEOBECNÉ PODMIENLY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ NA STRÁNKE

I. Používanie virtuálneho obchodu

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. je zriaďovateľom a prevádzkovateľom online služieb poskytovaných v tomto virtuálnom obchode. Prevádzkovateľ poskytuje online služby výmenou za kreditné body. Každá online služba má stanovenú hodnotu vyjadrenú počtom kreditných bodov, ktorých platnosť je časovo obmedzená. Poplatok za nákup kreditných bodov a obmedzenie ich platnosti sa riadi cenníkom zverejneným na úvodnej stránke eShopu. Za nespotrebované kreditné body náhradu neposkytujeme.

II. Informácie o spracúvaní osobných údajov

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. na stránke virtuálneho obchodu poskytuje informácie výhradne zaregistrovaným klientom. Registrovanému klientovi vytvorí osobný účet pre prístup k online službám. AGENTURA AUTO DATA s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje požadované pri registrácii použije výhradne za účelom zriadenia jedinečného osobného účtu klienta. Za nesprávnosť údajov vyplnených do registračného formulára a ich aktuálnosť poskytovateľ virtuálneho obchodu nezodpovedá. Poskytovateľ virtuálneho obchodu je povinný prístup k osobnému účtu klienta chrániť prihlasovacím menom a prihlasovacím heslom. Majiteľ osobného účtu nie je oprávnený inej osobe poskytnúť prihlasovacie údaje k svojmu osobnému účtu. To znamená, že k jedinečnému osobnému účtu klienta sa môže prihlasovať len osoba, pre ktorú bol takýto osobný účet vytvorený. Ak prevádzkovateľ virtuálneho obchodu zistí, že na osobný účet klienta sa súčasne prihlasuje viac osôb, má pravo osobný účet klienta zablokovať.

Osobný účet klienta môže prevádzkovateľ virtuálneho obchodu zablokovať aj pri podozrení z elektronického útoku na dáta online služieb cez osobný účet klienta. Pri zablokovaní osobného účtu je prevádzkovateľ virtuálneho obchodu povinný klienta o tom informovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Osobné údaje, ktoré sú spracované za účelom prevádzkovania virtuálneho obchodu sa uchovávajú len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

III. Poskytovanie online služieb

Osobný účet klienta oprávňuje klienta pristupovať k online službám za účelom dosiahnutia informácií, ktoré mu budú poskytnuté výmenou za adekvátny počet predplatených kreditných bodov. Poskytovateľ virtuálneho obchodu je povinný klientovi ukázať dispozičný stav kreditných bodov na jeho osobnom účte a umožniť mu online nákup kreditných bodov. Poskytovateľ virtuálneho obchodu vloží zakúpené kreditné body na osobný účet klienta bezprostredne po uhradení preddavkovej faktúry a súčasne na emailovú adresu (na vyžiadanie aj poštou) pošle klientovi daňový doklad. Poskytovateľ virtuálneho obchodu môže odpočítať kreditné body z osobného účtu klienta len za poskytnutú online službu.

IV. Informácie o autorských právach

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. ako poskytovateľ a prevádzkovateľ virtuálneho obchodu umožňuje návštevníkom tejto webovej stránky jej obsah prezerať a informácie na nej uverejnené použiť pre osobnú potrebu pod podmienkou, že budú zachované vyhlásenia o autorských právach a o vlastníctve týchto informácií. Na kopírovanie, distribúciu, akúkoľvek formu publikovania alebo iného použitia textových správ, grafických materiálov, databáz ako aj výsledných protokolov ich častí pochádzajúcich z webových stránok AGENTURY AUTO DATA, s.r.o. je potrebné vyžiadať si písomný súhlas vlastníka tejto stránky. Žiadny z dokumentov, grafických materiálov alebo dátových údajov uverejnený na stránkach spoločnosti AGENTURA AUTO DATA s.r.o. nesmie byť ďalej upravovaný bez predchádzajúceho súhlasu autora, nakoľko sa na neho vzťahuje medzinárodný autorský zákon. Poskytnutie informácií neznamená, že autor alebo vlastník na základe zmluvy s autorom udeľuje tretej osobe licencie na autorské práva, alebo práva priemyselného vlastníctva aj keď za takéto informácie zaplatil. Logo umiestnené v záhlaví stránky patrí spoločnosti AGENTURA AUTO DATA s.r.o., ktorá ním označuje svoje produkty alebo služby. Označovanie produktov alebo služieb zhodným alebo výrazne podobným logom, bez súhlasu jeho autora bude AGENTURA AUTO DATA s.r.o. považovať za porušenie pravidiel pre používanie autorských práv. Použitie nelegálne získaných informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AGENTURA AUTO DATA s.r.o. je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok občiansko-právny alebo trestno-právny postih.

V. Kompatibilita webového prehliadača

Pre používanie online služieb poskytovaných vo virtuálnom obchode je nutné mať zapnutý JavaScript. Použitie online služieb je podporované iba pre webové prehliadače kompatibilné s MS Internet Explorer verzie 6 a vyššie. Pre staršie verzie niektoré funkcie online služieb nemusia fungovať korektne alebo nebudú fungovať vôbec. Pri nejasnostiach sa prosím poraďte so svojim správcom softvérového vybavenia alebo nás kontaktujte.

VI. Právna zodpovednosť

AGENTURA AUTO DATA s.r.o., na svojich webových stránkach informuje verejnosť o jej produktoch, službách a o dianí na automobilovom trhu. AGENTURA AUTO DATA s.r.o. nezodpovedá za obsah publikovaných článkov, ktoré jej za účelom zverejnenia poskytli tretie osoby. Nezodpovedá ani za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Obsah stránok môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

VII. Prepojenie s webovou stránkou

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. umožňuje vytvárať prepojenia na svoju webovú stránku z iných stránok, ale iba v súlade s platnými právnymi predpismi. Od záujemcov o prepojenie s našou stránkou vyžadujeme najmä aby spĺňala podmienky:

- cudzia stránka môže byť prepojená s obsahom našej stránky, ale nesmie ju kopírovať ako celok ani jej časť,
- cudzia stránka sa nesmie odvolávať na obchodnú podporu zo strany našej stránky,
- cudzia stránka nesmie nepravdivo vykladať svoj vzťah k našej stránke,
- cudzia stránka nesmie nepravdivo informovať o produktoch a službách zverejnených na našej stránke,
- cudzia stránka nesmie používať úvodné logo ani grafiku našej stránky,
- cudzia stránka nesmie ponúkať obsah, ktorý je v rozpore s obchodnou politikou spoločnosti AGENTURA AUTO DATA s.r.o. alebo dobrými mravmi.

VIII. Príspevky používateľov

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. si prostredníctvom svojich webových stránok neželá prijímať dôverné ani zákonom chránené alebo zakázané informácie, preto sa presvedčite, či sa takéto informácie k nám chystáte poslať. Výnimku tvoria osobné údaje používateľa, ktorý sa na našich stránkach dobrovoľne zaregistruje, aby získal informácie poskytované výhradne zaregistrovaným používateľom našich stránok.

IX. Obchodné informácie

AGENTURA AUTO DATA s.r.o. v súvislosti s poskytovaním online služieb a ostatných produktov sa riadi výlučne obchodnými zmluvami alebo cenníkom produktov. Obchodné zmluvné podmienky sú neverejné, aktuálny cenník produktov je uverejnený na stránke. AGENTURA AUTO DATA s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok resp. cenníka pre poskytovanie online služieb.

Copyright © 2009 AGENTURA AUTO DATA s.r.o., všetky práva vyhradené.